FAQ - Nejčastější otázky

Podmínky přijetí do autoškoly?

Před návštěvou autoškoly byste si měli ověřit, že splňujete zákonné podmínky pro přijetí k výuce a výcviku v autoškole, které jsou definovány zejména v § 13 zákona č. 247/2000 Sb., především:

  • dosahujete věkové hranice pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění, nebo ji dosáhnete nejpozději do 18 měsíců
  • jste zdravotně způsobilí
  • nejste vybodovaní nebo v zákazu řízení

Jak se mohu přihlásit?

Přihlásit se můžete na základě vyplněného a podepsaného formuláře "Žádost o přijetí k výuce a výcviku" a "lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel", který vám potvrdí váš obvodní lékař (Většina lékařů používá svůj tiskopis). Lékařský posudek nesmí být starší než 3 měsíce. Oba dva formuláře je následně potřeba dodat do kanceláře autoškoly (lze zaslat emailem a originál přinést na zahajovací hodinu), která na jejich základě může začít podnikat kroky k zahájení vašeho kurzu k získání vámi požadovaného řidičského oprávnění.

Přihlásit se můžete také pomocí naší E-žádosti, kde vyplníte všechny potřebné informace potřebné k vyplnění požadovaných formulářů, které vám po odeslání dat přijdou na vámi uvedenou emailovou adresu. Vyplněné formuláře vytisknete a podepíšete, necháte potvrdit obvodním lékařem a donesete do kanceláře (lze zaslat emailem a originál přinést na zahajovací hodinu).

Kdy začínají kurzy?

Kurzy začínají cca. 1 x za měsíc. Aby jsem se Vám mohl plně věnovat, je potřeba aby předchozí žadatelé o řidičský průkaz ukončili svůj kurz. Vždy tedy záleží na aktuálním počtu uchazečů, kteří již v danou chvíli vykonávají výcvik (letní prázdniny jsou vždy velmi vytíženým obdobím) a také na počtu nově se hlásících žadatelů o řidičský průkaz, neboť kapacita kurzů je omezena.  

Jak dlouho kurz trvá?

Optimálně by každý týden měla být odjeta jedna až dvě dvouhodinové jízdy. Tímto tempem se dokončí 28 hodinový výcvik pro skupinu B přibližně za 2 měsíce. Rychlokurz trvá 1 měsíc.

Ze zákona je omezena pouze doba trvání výuky a výcviku ode dne zahájení ke dni ukončení na 18 měsíců a lhůta pro vykonání zkoušek je 6 měsíců od ukončení výcviku.

Kolik hodin jízd musím odjet?

Minimální počet jízd je stanoven zákonem 247/2000 Sb.                                                                                                       Pro skupinu "B" (osobní auto) je stanoven minimální počet jízd na 28 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut).                 Pro skupinu "A" (motocykl) je minimální počet jízd stanoven na 13 vyučovacích hodin.    

Ve které dny a hodiny se jezdí?

Jezdí se každý den, tedy od pondělí do neděle, cca. od 8:00 do 20:00 hod. Snažím se vždy vyhovět možnostem každého klienta.

Jak je to s teorií?

Počet teoretických hodin je taktéž stanoven zákonem 247/2000 Sb. Výuka a výcvik probíhá podle individuálního studijního plánu. Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi rozsahu stanoveném učební osnovou.

Jak probíhá závěrečná zkouška?

Zkoušky pro získání řidičského oprávnění se konají v místně příslušné obci s rozšířenou působností. Zkouškový termín zajistí autoškola po ukončení výuky a výcviku v autoškole (nejdříve ve chvíli, kdy má žák potřebné znalosti a dovednosti a současně absolvoval všechny předepsané hodiny teorie a jízd).

Zkouška v autoškole se skládá z několika dílčích částí:

  • teoretická zkouška z pravidel silničního provozu (eTesty)
  • praktická zkouška z jízdy

Zkouška z jízdy na motocyklech (skupiny A) je rozdělena do dvou částí:

Kdy a jak budu hradit kurzovné?

Kurzovné je možné uhradit najednou nebo rozloženě do splátek. V případě první splátky se hradí minimálně 1/3 kurzovného. Rozložení další platby je libovolné v průběhu kurzu a bývá dohodnuto individuálně. Celková cena není navyšována.

Kurzovné, případně první záloha, pokud platba probíhá ve splátkách, bývá hrazeno zpravidla v hotovosti při podání přihlášky nebo při zahajovací hodině. Platbu je možné uhradit i převodem z účtu.

Vložte svůj text...